Aanmelding 3 jarigen kleuterklas

Gewoonlijk krijgen ouders van kinderen die volgend jaar vier worden een brief en een brochure van de gemeente en alle basisscholen uit Deventer over het aanmelden van hun kind op een basisschool. In verband met onduidelijkheden rondom de nieuwe privacy wet komt deze brief dit jaar pas begin februari. Wel is de website geactualiseerd en kunt u daar zowel de brochure als het aanmeldformulier vast downloaden: www.deventerbasisscholen.nl.

Op donderdag 7 februari en vrijdag 22 maart is er vanaf 9:00 uur een inloopochtend waarop belangstellenden, (potentiele)nieuwe ouders maar ook ouders van huidige leerlingen, welkom zijn om een kijkje te nemen tijdens een gewone schooldag. Na een korte introductie over de school en het vrijeschoolonderwijs is er de gelegenheid om in drie klassen een klein stukje van de lessen mee te beleven. Ook is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Algemene ouderavond 5 februari

Zoals in de kalender al aangekondigd is er dinsdag 5 februari een algemene ouderavond. Een van de pijlers van ons vrijeschool onderwijs is dat we werken vanuit een gemeenschap. In een gezonde gemeenschap maken alle delen deel uit van het geheel en elk deel draagt een stukje van het geheel in zich. Dat is niet vanzelfsprekend, daar moeten we allemaal steeds weer, vanuit ons eigen perspectief, aan werken. De algemene ouderavond is bij uitstek een moment waarop we daar, anders dan in de waan van de dag, aan kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten.

In elk geval zal een deel van de avond gaan over de jaarfeesten. Henk Oortgijs, oud leerkracht van de school heeft het initiatief genomen om een ouder werkgroep te starten rondom de achtergronden van de jaarfeesten, zie hieronder.

 

Oudergroep jaarfeesten voor de Kleine Johannes.

Op de Vrijeschool worden jaarfeesten gevierd met de kinderen. Eieren zoeken met Pasen, de paasmaaltijd, de pinksterbruid bij de kleuters, het vuurspringen met St Jan, de draak verslaan met St Michael, de advent viering, het kerstspel, het tekenen, schilderen en zingen hierover en zo meer. De feesten zijn traditioneel sterk verankerd in het jaarprogramma van de school. De achtergronden hiervan en hun onderlinge samenhang evenwel vragen om voortdurende bezinning en verdieping die in drukke tijden als de onze niet makkelijk worden opgebracht. Toch vormen die achtergronden in hoge mate mede de inspiratie voor het eigene van de vrijeschool.

Het doel van die werkgroep is om:

-de jaarfeesten te plaatsen in de beleving van het hele jaar rond in hun onderlinge samenhang;

-ons te bezinnen op de spirituele impulsen  van de vrijeschool die daarin werkzaam kunnen zijn en

-ouderactiviteiten te organiseren waarin dit kan worden beleefd en verwerkt.

Op de algemene ouderavond van 5 februari zal hier meer over worden toegelicht en uitgewisseld.