In de bijlage van dit weekbericht een persoonlijk terugblik van de afgelopen weken  van Lucas
en de klassenverdeling volgend schooljaar.

 

Beste ouders en leerkrachten,

De gepasseerde onderwerpen tijdens de MR vergadering van 20 april 2021 waren:

De formatie 2021-2022, binnengekomen stukken hoe gaat de MR daar mee om? ,

Corona zelftest voor personeel en de voorzittershamer is overgedragen.

De formatie voor komend schooljaar, 2021-2022, is geaccordeerd door de MR.

De formatie voor 2021-2022, wordt door de directie gecommuniceerd naar de ouders.

 

De binnengekomen stukken en mondelinge vragen:

Als MR krijgen we regelmatig berichten omtrent allerlei onderwerpen die van belang geacht worden

voor het onderwijs op de Kleine Johannes. De MR denkt met de directie en het team mee op

procesniveau. De binnengekomen onderwerpen worden dan ook gefilterd naar: waar hoort de vraag of

het onderwerp thuis en worden daar neergelegd met de vraag het binnengekomen bericht te

beantwoorden.

 

Zelftesten voor personeel:

Zelftesten voor het personeel van de Kleine Johannes, ter kennisgeving.

Vanuit de overheid heeft het personeel op scholen de beschikking gekregen over zelftests. Zo ook op de

Kleine Johannes zijn deze tests voor personeel ter beschikking gekomen. Alwaar ze beroepshalve

voorrang krijgen. Voor de doorgang van het onderwijs is het prettig dat deze mogelijkheid er is.

 

De voorzittershamer is overgedragen!

Bertine Zadelhoff – van der Haar is de nieuwe voorzitter van de MR

en moeder van Sietske (klas 4) en Jolijn (klas 6).

Mochten er vragen zijn of wil je een keer deelnemen aan het open gedeelte van de MR vergadering, weet

ons te vinden via: mr@vsdekleinejohannes.nl.

 

Voor nu wensen wij, jullie een mooie meivakantie.

Namens alle leden van de MR,

Wietske Brandsma (notulist)

 

 Kleuterafdeling:

De kleuters volgen een eigen programma. Alle ouders zijn via de mail op de hoogte gesteld.
 
Onderbouw Programma:
 
Helaas vieren we Pinksteren ook dit jaar weer zonder ouders.
Alle klassen laten aan elkaar hun prachtige meiboomdans op het schoolplein zien.
We hebben ook dit jaar weer muzikanten die alle liedjes zullen begeleiden.
Om 12.15 uur zullen alle leerlingen van de onderbouw de kleuters toezingen op het plein.
Alle kleuter ouders zingen de kleuters vanaf de Oosterstraat toe. 
 
Aan het einde van de dag krijgen alle kinderen een heerlijk 'luilakbol".
 
 
In de bijlage van dit weekbericht het lied "Sing a song for the peace"
Alle kinderen kennen dit lied.
Een mooie gelegenheid om het thuis samen met de kinderen te zingen.

 

7 mei    Ishmael Bah                     klas 6
7 mei    Suleman Bah                    klas 6
8 mei    Willem Oude Weghuis     klas 4
12 mei  Fien Eggink       klas Karin/ Pauline
13 mei  Boris Willemse                 klas 2
14 mei  Siebe lankreijer                klas 4
16 mei  Levin Lucas                      klas 1
16 mei  Frank Tuinstra                  klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Het meiboomdansen is een feestelijk gebeuren, symbolisch staat het voor de onderlinge verbondenheid met elkaar.
Ieder heeft zijn eigen kleurige lint en weeft het samen tot een kleurenpatroon met anderen.
Jezelf blijven zien, terwijl je de anderen blijft volgen. Jezelf niet uit het oog verliezen, als je met de ander samenvlecht.
Onderlinge verbondenheid wordt tot een mooi kleurenspel en raakt het in de knoop dan blijven we zingen tot het ontrafeld is. 

Pinksteren het feest van de onderlinge verbondenheid. 

In de kleuterklas vieren we een bruiloftsfeest. 
De bruid is het symbool van de mensenziel, maar ook van de aardekrachten. 
De bruidegom is het symbool van de geestkracht en van de hemelkrachten. 

Uit deze verbinding ontstaat nieuw leven; de bloesems aan de bomen en nieuwe geestkracht in ieder mens.
Inspiratie vanuit de geest is voor iedereen beschikbaar.  

De witte duifjes zijn de boodschappers van het Goddelijke. 
De rinkelende bellen zuiveren onze zielen en schrikken het kwade af. 

In de bijbel staat te lezen: “Toen dan de dag van het pinksterfeest aanbrak waren zij allen bijeen.
En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als het waaien van een machtige wind en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. 
En voor hun schouwen verschenen tongen als van vuur die zich verdeelden, en het kwam op ieder van hen.
En zij werden allen van Heilige Geest vervuld en begonnen te spreken in andere talen met de spraak die de Geest hen gaf.” 

Dat is wat Pinksteren ons wil zeggen; zo vervuld worden van geestkracht dat wij de anderen willen verstaan,
ondanks de verschillende gedachten, meningen, religies of achtergrond.  

 

 

26 april      Milena Bianco              klas Karin en Pauline
28 april      Benjamin Hagedoorn   klas Gerty
28 april      Julius Huisman             klas Gerty
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

We zijn blij dat we kunnen melden dat juf Beike langzaamaan weer aan het werk gaat!
Deze week is ze begonnen met twee korte ochtenden.
Zowel juf Beike, als de kinderen in de klas en alle collega's zijn blij dat juf Beike weer op school was.
We wensen klas 2 en juf Beike een hele fijne tijd toe.
 
In maart hebben de leerlingen van klas 1 t/m 5 de halfjaarlijkse Cito-toetsen gemaakt.
De komende tijd staat in het teken van het analyseren van die toetsen.
Dit doen we om het onderwijs dat we geven zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen.
De leerkrachten maken analyses en vervolgens plannen voor de komende periode.
Dit doen zij in samenspraak met mij.
De Cito-toetsen zijn een gedeelte van de input voor de plannen die we maken want de leerkrachten kennen de
leerlingen uiteraard erg goed.
Zij zien de leerlingen immers iedere dag en weten wat zij kunnen en hoe ze zijn en wat zij nodig hebben.
 
Deze week zijn de leerlingen van de 5e klas voor het eerst naar de tuintjes geweest voor de periode tuinbouw.
De leerlingen en juf Wietske kwamen vol enthousiasme terug op school.
Ja, volgens mij is de lente nu écht begonnen. 
 
Féminique Mulder
Intern begeleider

 

Deze week zijn er geen jarige kinderen!

 

Aanvang: 19.30- 21.00   

1.    opening en vaststelling agenda 

2.    notulen vorige vergadering 

3.    GMR terugkoppeling  

4.    jaarplanning overlegvergaderingen 2021-2022 

5.    vakantierooster vaststellen 

6.    formatieplan komend jaar 

7.    Corona, zelftestbeleid personeel 

Met vriendelijke groet,

Bertine van Zadelhoff 

 

12 april     Tristan de Wit               klas Gerda
14 april     Janne van Sen             klas 1
16 april     Linge Glaudemans       klas 2
16 april     Pien de Jong                klas 4
18 april     Paulien vd. Breevoort   klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Beste ouders en leerkrachten,

Vorige week dinsdagavond was er een vergadering van de MR. Hierbij het verslag.

Het onderwijs ten tijde van Corona en de DKJ community staan als vast onderwerp op de agenda. Daarnaast waren deze vergadering,
de jaarbegroting en de verantwoording van de ouderbijdrage en de terugkoppeling van de het vierjaarlijkse inspectiebezoek aan de orde.

Lees meer...

Wat een heerlijke dag om met elkaar de lente te vieren en te genieten van het samenzijn, van groei en van vruchtbaarheid.

In deze soms lastige tijd kan het paasfeest bij uitstek een feest zijn van hoop, groei en ontwikkeling. Waar we met sint maarten de laatste aardse krachten
mee naar binnen nemen, richten we ons met Pasen juist naar buiten en naar elkaar. Hierbij staan opoffering en onbaatzuchtigheid voorop.
Zoals de hazen elkaar aflossen als de hond hen achterna zit kunnen wij ons in ons handelen ook ten dienste stellen aan de ander.
Het is niet iedereen gegeven om het zo vergaand te kunnen als op Golgotha, maar onderschat de kracht van de kleine momenten en gebaren niet.

Deze tijd is ook bij uitstek een tijd om vooruit te kijken en plannen te maken en de blik, in dit geval, te richten op de schoolontwikkeling.

We zijn met elkaar aan het verkennen wat er de komende jaren aan de orde is, welke keuzes we willen maken en hoe we de extra gelden die er aan
komen zo inzetten dat de kinderen er het meeste aan hebben. We denken nu aan een combinatie van het inzetten van expertise en ondersteuning voor leerlingen
en leerkrachten en aan het lesaanbod aanvullen met vakken en projecten die gericht zijn op de brede ontwikkeling  van de kinderen.
Zodra dat meer concreet wordt zal ik daar verder over berichten.

Voor nu hele mooie en fijne paasdagen!

Met vriendelijke groet,

Lucas Sint

Directeur vrijeschool De Kleine Johannes

Directeur vrijeschool De zevenster

 

Hierbij ontvangen jullie nogmaals informatie over de Paasviering en de woordzoeker.
Dat is te vindeen in de bijlage van dit bericht.

Even ter herinnering.
Zoals in de informatie kalender van school staat!

Donderdag 1 april is de school na de Paasviering om 13.00 uur uit.


 

4 keer per jaar krijgen jullie een prachtige schoolkrant.
Het binnenste katern wordt verzorgd door onze eigen school.
 
Met een kleine groep proberen we iedere keer om een levend beeld van onze school te schetsen.
Wat gebeurt er in de klassen en welke mensen zijn er betrokken bij onze school?
Kortom een uniek inkijkje in alle klassen.
 
We zoeken nieuwe redactieleden om dit katern vorm te geven.
Wie komt ons versterken?
 
Stuur een mail naar schoolkrantkleinejohannes@gmail.com of spreek mij aan op het plein of Lotte van Ooijen.
 
Vriendelijke groet,
Gerda Vermeulen
 
Klassenleerkracht
Vrijeschool "de kleine Johannes"