Bij dit weekbericht zijn twee bijlage's te vinden van Lucas.

Waaronder een vacature en info over de ouderbijdrage.

De vacature is ook te vinden op de website van onze school.

Het meiboomdansen is een feestelijk gebeuren, symbolisch staat het voor de onderlinge verbondenheid met elkaar.
Ieder heeft zijn eigen kleurige lint en weeft het samen tot een kleurenpatroon met anderen.
Jezelf blijven zien, terwijl je de anderen blijft volgen. Jezelf niet uit het oog verliezen, als je met de ander samenvlecht.
Onderlinge verbondenheid wordt tot een mooi kleurenspel en raakt het in de knoop dan blijven we zingen tot het ontrafeld is. 

Pinksteren het feest van de onderlinge verbondenheid. 

In de kleuterklas vieren we een bruiloftsfeest. 
De bruid is het symbool van de mensenziel, maar ook van de aardekrachten. 
De bruidegom is het symbool van de geestkracht en van de hemelkrachten. 

Uit deze verbinding ontstaat nieuw leven; de bloesems aan de bomen en nieuwe geestkracht in ieder mens.
Inspiratie vanuit de geest is voor iedereen beschikbaar.  

De witte duifjes zijn de boodschappers van het Goddelijke. 
De rinkelende bellen zuiveren onze zielen en schrikken het kwade af. 

In de bijbel staat te lezen: “Toen dan de dag van het pinksterfeest aanbrak waren zij allen bijeen.
En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als het waaien van een machtige wind en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. 
En voor hun schouwen verschenen tongen als van vuur die zich verdeelden, en het kwam op ieder van hen.
En zij werden allen van Heilige Geest vervuld en begonnen te spreken in andere talen met de spraak die de Geest hen gaf.” 

Dat is wat Pinksteren ons wil zeggen; zo vervuld worden van geestkracht dat wij de anderen willen verstaan,
ondanks de verschillende gedachten, meningen, religies of achtergrond.  

 

Vrijdag 3 juni vieren we het Pinksterfeest.
Voor de kleuters wordt dit gevierd met een bruiloftstoet.
Om kwart voor 12 start de optocht vanaf het grote hek ( tussen de beide scholen in ) tot aan het kleine hek bij de 6e klas.
De ouders die willen komen kijken kunnen zich aan weerszijden van de Oosterstraat opstellen waar ze de drie kleuterklassen
kunnen zien en toezingen. “Hier is onze fiere Pinksterblom”.
Via het grote schoolplein loopt de stoet terug naar de kleuterklassen waar ze ondertussen toegezongen worden door alle klassen.

Na de optocht mogen de ouders naar de Molenbelttuin gaan waar de Meiboomdansen zullen zijn.
Hier zullen we het lied :” Song for the peace “zingen, te vinden op : vrijeschoolliederen.nl.
Alle lagere schoolklassen lopen als klas hier naar toe om hun dans te laten zien aan elkaar en aan alle ouders.
De kinderen gaan naderhand ook weer als klas mee terug naar school waar ze hun Pinksterbol krijgen.
De kleuters gaan niet mee naar de Molenbelttuin maar blijven in hun klas.

11.45 optocht kleuters

12.15 start meiboomdansen

De dag eindigd om 13:00 uur.

Agenda Mr vergadering 24 mei

Openbaar

  • Schoolgids
  • Regenboogtraining
  • Zorgplan

Besloten

  • Communicatieprocessen
  • Ouderparticipatie en klassenouderoverleg
  • Communicatiekanalen
  • Agenda en data mr vergaderingen 2022 - 2023

Ben je nieuwsgierig en wil je eens een deel van de vergadering meemaken?  

Stuur een mail naar mr@vsdekleinejohannes.nl

 

23 mei    Marenthe van der Waal   klas 1
24 mei    Carlos de Cuba               klas 6
26 mei    Ryan Rietman                 klas 5
28 mei    Zev Askamp                    klas Gerda
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!


Antroposofie en het verzorgen van de gemeenschap

De Vrijeschool is een van de gebieden waar vanuit de inzichten en uitgangspunten van de antroposofie gewerkt wordt.
Het voeden van die kennis en het verzorgen van de gemeenschap die zich hiermee verbindt is echter lang niet altijd
vanzelfsprekend noch altijd makkelijk.
De regionale afdeling van de antroposofische vereniging en ik hebben met elkaar verkend hoe we elkaar hierin
weer beter kunnen vinden en versterken.
Te denken valt aan het gezamenlijk verzorgen van inhoudelijke bijeenkomsten en dergelijke maar het begint bij
bekendheid over en weer en daarmee korte lijntjes en ontmoeting.

In dat kader wil ik jullie allen dan ook van harte uitnodigen voor onderstaande oriëntatie bijeenkomst van de verenging bij ons op school.

Lucas Sint

Bijeenkomst antroposofische vereniging

De Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) nodigt u uit om deel te nemen aan een oriëntatie bijeenkomst
op (dag) (maand) om (tijd) in de vrije school in Deventer om onder het genieten van een kopje thee en koffie kennis te maken
met antroposofie en de Antroposofische Vereniging in Nederland.

In deze bijeenkomst wil de AViN de antroposofie in het algemeen en de vereniging in het bijzonder zichtbaar maken.
Daarmee bieden we een mogelijkheid wegwijs te worden in de antroposofie, de vereniging, contact te hebben met mensen en
bronnen ter informatie en inspiratie aan te reiken.

In deze bijeenkomst wordt in het kort een beeld gegeven van het ontstaan van de vereniging en van het werk van Rudolf Steiner
die ons de antroposofie gegeven heeft.
Ook wordt er een beeld geschetst van de werkzaamheid van de antroposofie in de wereld van vandaag, in de werkgebieden
zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, de geneeskunde, heilpedagogie en de landbouw.
Tot slot wordt er in deze oriëntatie bijeenkomst een beeld gegeven van de individuele scholingsweg die de antroposofie kan bieden,
een weg tot zelfkennis en spirituele ontwikkeling. 

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de regionale AViN afdeling en de AViN contactpersoon van de regio Deventer. 

U kunt zich aanmelden voor deze avond via parro van de school of door een mailtje naar avin.deventer@gmail.com te sturen.

Erik Katgerman

 

16 mei    Levin Lucas                   klas 2
19 mei    Elin Giljan                      klas Gerda
19 mei    Bas Heineke                  klas Gerda
20 mei    Koen Versteeg               klas 6
21 mei    Romijn van der Velden  klas Gerty
22 mei    Fos Roolvink                  klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Het viel ons op dat er bij het halen (en deels bij het brengen) zo weinig ouders op het schoolplein zijn en
dat er vooral op de stoep wordt gewacht.
Opzich is dat prima, al kan het ook wel erg vol worden daar wat voor de buurt niet zo fijn is.

Maar bij deze wilde ik vooral ook nog een keer aangeven dat ouders van harte welkom zijn op het schoolplein
en ook in de school. Het is niet de bedoeling dat ouders te pas en te onpas de gangen en klassen in lopen,
maar nu en dan even in het lokaal zijn, even juf of meester spreken of het werk van je kind bewonderen is heel fijn en
daar zijn jullie van harte toe uitgenodigd.

Aan de andere kant proberen de leerkrachten ook nu en dan op het plein of op de stoep te zijn om jullie even
te kunnen spreken en ontmoeten. Dat is soms in de praktijk wat lastig in verband met het afronden in de klas.

Verder delen we het plein met de bso en wordt er tijdens schooltijd natuurlijk gespeeld en geleerd op het plein.
Het is dus niet bedoeling dat ouders en kinderen blijven “plakken”.

Beste ouders van de school,

Zaterdag 9 april was onze jaarmarkt.

Ten eerste willen we het jaarmarkt team Sharon, Saskia en Femke van harte bedanken voor het
realiseren van de markt. Het was een hele klus!
Voor Saskia was het haar laatste (zesde) markt! Haar dochter gaat naar het voortgezet onderwijs.
Saskia we zullen je gezelligheid en inzet zeker gaan missen.

Ten tweede alle ouders bedankt voor het bakken, maken van grabbelcadeautjes, opruimen, inzet in het restaurant
en alle andere zaken! 
Na dit succes zal er zeker volgend schooljaar weer een markt gaan plaatsvinden.

Wat is het uiteindelijke opbrengst na aftrek van onkosten!

Restaurant:             2061,00
Stands:                     602,00
Kaarten verkoop:      276,89
Draak verloting:          85,50
                                -----------
                                 3025,39
Hiervan gaat naar 
klas zes                      412,20 
 

Uiteindelijke opbrengst   2613,19

Het lerarenteam heeft aangegeven dat ze van de opbrengst graag nieuwe muziek instrumenten willen voor in de klassen.
Deze instrumenten zullen de komende periode aangeschaft worden.

 

Beste ouders en leerkrachten,  

Op 19 april is de MR weer samengekomen.
Tijdens dit overleg zijn de volgende onderwerpen besproken: 
 

Planning 

Het vakantierooster voor komend schooljaar is vastgesteld.
Daarnaast is er een concept jaarplanning voor de MR vergaderingen besproken.
De data van de MR vergaderingen worden altijd in het weekbericht en de jaarkalender opgenomen,
dus houd deze in de gaten mocht je iets willen inbrengen. 

Lees meer...

26 april   Milena Bianco              klas Pauline / Karolien
28 april   Benjamin Hagedoorn   klas Gerty
28 april   Julius Huisman            klas Gerty
5 mei      Ian Gasin                     klas Pauline/ Karolien
8 mei      Willem Olde Weghuis  klas 5
12 mei    Fien Eggink                  klas 1
13 mei    Boris Willemse             klas 3
14 mei    Siebe Lankreijer           klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

16 april     Paulien van Breevoort   klas 4
20 april     Wim Velter                     klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Vakantierooster

Onderwijstijd – onderbouwing berekening onderwijs uren per dag

Formatieplan 

Voorstel mr vergaderplanning 2022-2023

Beste ouders,

Afgelopen tijd hebben de ouders hun kind opgegeven geboren 2019.

Heb je een kind geboren in 2022 wil je dat dan opgeven!
Dat geeft ons dan zicht op plekjes die dan beschikbaar
komen voor andere kinderen van "buitenaf".
Er zijn nu al aanvragen voor rondleidingen voor kinderen geboren 2020.

Via onze website is het aanmeldformulier te vinden.

 

 

6 april    Ramses Hendriks      klas Gerda
6 april    Olmo Huis In 'T Veld  klas Gerty
9 april    Laila de Bruine           klas 6
9 april    Olsen Posthumus      klas 1
13 april  Nore Verlaan             klas 2
14 april  Janne van Sen          klas 2
16 april  Linge Glaudemans    klas 3
16 april  Pien de Jong             klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!