Eenmaal in de drie jaar wordt door onze school een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij willen graag van u weten wat we kunnen verbeteren en waar u (erg) tevreden over bent.

Voor De Kleine Johannes is het goed om te weten hoe ouders nu over ons denken en wat ouders van ons vinden. Daarnaast is het voor ons belangrijk om te weten hoe wij staan ten opzichte van andere scholen en ook dat is meetbaar met dit onderzoek. Alle 15 scholen van Stichting Vrijescholen Athena zullen hetzelfde onderzoek afnemen. Hierdoor is het ook mogelijk om de scholen binnen Athena te vergelijken en ons meerjarenbeleid te beïnvloeden.

Hieronder nog even een terugblik op de vorige enquête om duidelijk te maken dat invullen helpt. 

Resultaat enquête 2017

Uit de vorige enquête kwamen een flink aantal positieve punten naar voren en natuurlijk ook een aantal verbeterpunten. We hopen natuurlijk dat de punten die als positief beoordeeld werden door de ouders nog van dezelfde kwaliteit zijn als drie jaar geleden. De verbeterpunten hebben we waar mogelijk opgepakt en hopelijk verbeterd. Hieronder even kort wat er mee gedaan is (in volgorde van aantal ouders die het als verbeterpunt hebben aangegeven):

 1. Verkeersveiligheid (53%)

Er is om extra input gevraagd rondom dit punt om helderder te krijgen waar de schoen knelt. Ook is het onderwerp een aantal keer in het klassen ouderoverleg en de MR besproken. Met name de drukte ten opzichte van de capaciteit van de weg(en) is een punt van zorg, zeker in combinatie van bijvoorbeeld vuil ophaal diensten en ander zwaar verkeer.

Het lastige is dat de verkeersveiligheid voor een groot deel buiten de invloedsfeer van de school ligt. De gemeente wil (nog) niet meewerken aan het aanpassen van de weg inrichting, de rijrichting in de oosterstraat en Diepenveens weg. Op termijn staat de herinrichting van het stationsgebied wel op de planning.

Wat het ophalen van de vuilnis betreft is het streven dit niet rondom het halen en brengen van de kinderen te doen.

Verder is het zaak dat de ouders onderling rekening houden met elkaar en de buurt en de (nog lerende) fietsende kinderen. Hier zijn herhaaldelijk oproepjes toe in het weekbericht geplaatst om het weer onder de aandacht te brengen. Het inzetten van “klaar overs” of andere toezichthouders is besproken. De school kan dat zelf niet verzorgen. Juist op de drukke momenten zijn alle leerkrachten en ondersteuners ook druk met ouders en leerlingen.

Het blijft dus een punt van aandacht maar echt een goede oplossing is er nog niet.

 1. Hygiëne en netheid binnen de school (23%)

We hebben een aantal stappen ondernomen om hier stappen in te zetten:

 • De toilet ruimtes bij de kleuters aangepakt en voorzien van een hygiënische vloer en waar nodig nieuwe toilethokjes.
 • We hebben extra handen ingezet om de dagelijkse en wekelijkse schoonmaak beter bij te kunnen houden.
 • De houten vloeren worden intensiever onderhouden
 • Verschillende ruimte zijn “uitgemest”.
 • Gangen, deuren en lokalen worden jaarlijks geschilderd waar nodig.
  1. Informatievoorziening over de school (20%)

  Ook hier hebben we een aantal stappen ondernomen:

 • Nieuwe schoolgids, mooi vormgegeven en gedrukt
 • Klassen ouderoverleg structureel ingepland om ouders meer mee te nemen in wat er leeft (en andersom ook om te horen en uit te wisselen wat er leeft in de klassen).
 • Andere kanalen van communiceren worden wat meer gebruikt maar nog niet school breed.
 • De actualiteit en het vullen van de website mag nog beter.
 •  4            Uitdaging (16%)

  Om de kinderen die makkelijk of anders leren beter te bedienen wordt er meer expertise ingezet om enerzijds met die leerlingen apart te werken en anderzijds het team ook te scholen hoe dat in de klassen ook beter voor elkaar te krijgen. Dit mag nog verder ontwikkeld worden.

  Het omgaan met verschillen in als zijn aspecten is onderwerp van studiedagen, scholing en onderzoek naar ons aanbod geweest.

  1. Huidige schooltijden (16%)

  De tijden zijn weer een beetje aangepast naar aanleiding van de bevindingen van de leerkrachten. Toch is het voor sommige ouders en klassen ook nu niet optimaal.

  We zijn benieuwd naar hoe de ouders en nu ervaren en of er aanleiding is om het toch nogmaals onder de loep te nemen

  1. Opvang bij afwezigheid van de leraar (16%)

  De afgelopen jaar is het vinden van adequate vervanging zeker niet makkelijker geworden. We hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Werven geschikte invallers zowel binnen de stichting als voor de school specifiek. Dit heeft geresulteerd in zeker drie extra leerkrachten.
 • Opleiden nieuwe leerkrachten (zij instroom en meer ruimte bieden aan stagiaires).
 • Pro actief communiceren dat vervanging lastig is en hoe we handelen.
 • Nu met corona voorbereiden mogelijkheid langere afwezigheid leraren of individuele leerlingen.
  1. Aandacht voor werken met computer (15%)
 • Inzetten tablets voor leerlingen waar dat een meerwaarde is.
 • Typ les voor alle leerlingen
 • Leerlijn mediawijsheid en digitale geletterdheid verder borgen.
 • Vervanging leerlingen pc’s
 • Uitbesteden onderhoud software en overstap naar office365 en MOO hele organisatie om toegankelijkheid en gebruiksgemak te vergroten.
 •  

  Contact

  Oosterstraat 3 -A/B
  7413 XV Deventer

  0570 626 115
  administratie@
  vsdekleinejohannes.nl

  Agenda