26 jan.      Lotus Brown              klas 2
30 jan.      Solano Da Silva        klas 1
31 jan.      Floortje Harmsen      klas Gerda
31 jan.      Jelle Hoogstraat        klas 3
1 febr.      Jurjan Bisseling         klas Gerda
1 febr.      Fiene de Kok             klas Marije / Karin
1 febr.      Pepijn de Kok            klas Marije en Karin
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Aanmelding 3 jarigen kleuterklas

Gewoonlijk krijgen ouders van kinderen die volgend jaar vier worden een brief en een brochure van de gemeente en alle basisscholen uit Deventer over het aanmelden van hun kind op een basisschool. In verband met onduidelijkheden rondom de nieuwe privacy wet komt deze brief dit jaar pas begin februari. Wel is de website geactualiseerd en kunt u daar zowel de brochure als het aanmeldformulier vast downloaden: www.deventerbasisscholen.nl.

Op donderdag 7 februari en vrijdag 22 maart is er vanaf 9:00 uur een inloopochtend waarop belangstellenden, (potentiele)nieuwe ouders maar ook ouders van huidige leerlingen, welkom zijn om een kijkje te nemen tijdens een gewone schooldag. Na een korte introductie over de school en het vrijeschoolonderwijs is er de gelegenheid om in drie klassen een klein stukje van de lessen mee te beleven. Ook is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Algemene ouderavond 5 februari

Zoals in de kalender al aangekondigd is er dinsdag 5 februari een algemene ouderavond. Een van de pijlers van ons vrijeschool onderwijs is dat we werken vanuit een gemeenschap. In een gezonde gemeenschap maken alle delen deel uit van het geheel en elk deel draagt een stukje van het geheel in zich. Dat is niet vanzelfsprekend, daar moeten we allemaal steeds weer, vanuit ons eigen perspectief, aan werken. De algemene ouderavond is bij uitstek een moment waarop we daar, anders dan in de waan van de dag, aan kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten.

In elk geval zal een deel van de avond gaan over de jaarfeesten. Henk Oortgijs, oud leerkracht van de school heeft het initiatief genomen om een ouder werkgroep te starten rondom de achtergronden van de jaarfeesten, zie hieronder.

 

Oudergroep jaarfeesten voor de Kleine Johannes.

Op de Vrijeschool worden jaarfeesten gevierd met de kinderen. Eieren zoeken met Pasen, de paasmaaltijd, de pinksterbruid bij de kleuters, het vuurspringen met St Jan, de draak verslaan met St Michael, de advent viering, het kerstspel, het tekenen, schilderen en zingen hierover en zo meer. De feesten zijn traditioneel sterk verankerd in het jaarprogramma van de school. De achtergronden hiervan en hun onderlinge samenhang evenwel vragen om voortdurende bezinning en verdieping die in drukke tijden als de onze niet makkelijk worden opgebracht. Toch vormen die achtergronden in hoge mate mede de inspiratie voor het eigene van de vrijeschool.

Het doel van die werkgroep is om:

-de jaarfeesten te plaatsen in de beleving van het hele jaar rond in hun onderlinge samenhang;

-ons te bezinnen op de spirituele impulsen  van de vrijeschool die daarin werkzaam kunnen zijn en

-ouderactiviteiten te organiseren waarin dit kan worden beleefd en verwerkt.

Op de algemene ouderavond van 5 februari zal hier meer over worden toegelicht en uitgewisseld.

 

19 jan.            Mason Smith            klas 2
20 jan.            Hannah Tiemens     klas 1
22 jan.            Ewout Meijerink       klas Gerda
25 jan.            Ishana Bhaju            klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Ook ouders zijn van harte welkom!

Op woensdag 16 januari voeren wij een geheel gezongen Driekoningenspel op voor alle kinderen.
Het spel draait om het moment dat de koningen het Christus kind hun geschenken aanbieden.
Mooi, ingetogen en ontroerend.

De kinderen genieten ieder jaar van het spel, maar de meeste ouders kennen het spel nog niet.
En dat is jammer, vinden wij als zangers! Ben je vrij op woensdagochtend 16 januari? Kom dan kijken. 

En denk je daarna: volgend jaar wil ik wel meedoen?
Spreek ons dan na afloop even aan (of later, kan natuurlijk ook). Want er is ruimte voor nieuwe deelnemers! 

We spelen het spel om 8.45 uur, 9.15 en 9.45 uur in de grote zaal. Het spel duurt ongeveer 15 minuten.

Namens de spelers,

Annelies Kroon en Jorinde de Fraiture

   Circo ponte des estrelas

   


Pfff, een heel circus over de vloer. En dat voor twee nachten. Waar zijn we aan begonnen…

Maar wat een feest bleek het te zijn. Met de fantastische hulp van een aantal ouders om de kinderen en
hun begeleiders welkom te heten en te verzorgen en de heerlijke bijdrage aan de maaltijden,
bleek het weliswaar enerverend maar vooral toch heel gezellig en inspirerend om deze mensen over de vloer te hebben.

De voorstelling was fantastisch! Mooi, ontroerend, knap en grappig. Maar bovenal trof het mij hoe mooi en
intens onze kinderen en de kinderen uit Brazilië met elkaar mee hebben geleefd en samen de kern van
het verhaal wisten te raken: in de ontmoeting van mens tot mens elkaars zijn, elkaars en de eigen kwaliteiten
weten te herkennen en waarderen.

Voor deze kansarme en vaak getraumatiseerde kinderen uit de achterstandswijken in Sao Paulo was
de hartverwarmende reactie van de kinderen (en ouders en leerkrachten) een bijzonder waardevol geschenk.
Op hun beurt was de voorstelling en de warme en bescheiden interesse in de kinderen en de school
een prachtig geschenk voor ons. In de klassen, gangen en leraren kamer ging het deze dagen over niets
anders dan het circus en onze gasten. Meestal met stralende ogen. Ik denk dat we maar wat meer jongleer ballen,
springtouwen en eenwielers moeten gaan aanschaffen.

De circus school “circo ponte das estrelas” is een waldorf initiatief in Sao Paulo om kansarme en
beschadigde kinderen een plek te bieden waar ze weer vertrouwen kunnen krijgen in zichzelf en de wereld.
Nieuwe vriendschappen kunnen opdoen, leren samenwerken en bovenal zich een deel van een gemeenschap kunnen voelen.
En dat ze goede dingen doen was in alles merkbaar aan de groep.
Een hechte, sociale en betrokken groep kinderen en begeleiders. Heel bijzonder om van de zijlijn te aanschouwen.

Om dit mogelijk te maken wordt het project door diverse instanties gesponsord.
Veel ouders hebben ook al een bijdrage bij Joke ingeleverd om dit initiatief te steunen en de school zal daar
ook nog een substantieel bedrag bij doen uit het potje onderwijsmiddelen.
Als er ouders zijn die alsnog een financiële bijdrage willen doen kan dit gegeven worden aan Joke of direct
worden overgemaakt aan het circus (zie
www.circopontedasestrelas.com).

 

      


Privacy is door de digitale opmars een steeds belangrijker aandachtspunt geworden omdat gegevens zo eenvoudig kunnen worden bewaard en gedeeld:
Bedrijven verzamelen gegevens van je waar ze maar kunnen, omdat die gegevens meer waard zijn dan goud.
Digitale rapporten van alle soorten worden opgeslagen, gemaild, besproken, uitgewisseld en geprint.
De Europese wetgeving wilde met één wet voor al die gegevens de veiligheid regelen, de privacy waarborgen en duidelijkheid scheppen voor ons als burger wat er mee wordt gedaan.

 

Die wet is er gekomen in mei van dit jaar en heet “AVG” (Algemene Verordening Gegevensbescherming”.
Een veelomvattende wet, die veel vraagt van elke organisatie.
Ook scholen hebben hier mee te maken.

 

Natuurlijk gebruiken wij de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers alleen om ons onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wij verhandelen geen gegevens voor inkomsten!
Maar dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan is niet genoeg: we moeten ook aantonen welke gegevens we hebben, waarom we die hebben, hoe we ze beveiligen, wanneer we ze weggooien en hoe je dat controleert.

 

Dat is veel en kostbaar werk waar Athena bovenschools (in samenwerking met enkele andere bestuursorganisaties) intensief mee bezig is. Athena laat zich daarin bijstaan door een organisatiedeskundige.
Een belangrijk aspect is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming die belast is met de controle op hoe wij werken aan het AVG-proof maken van onze activiteiten en procedures.

 

Zorg dragen voor de veiligheid van de gegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers hebben we nooit licht opgevat, deze wet vraagt ons dat ook formeel vast te leggen en te controleren.
Leerling dossiers worden altijd al met grote zorg omgeven.
Maar ook een lijstje van namen met telefoonnummers is al aan regels uit deze wet gebonden.
In onze schoolcultuur, waarin samen ergens voor staan een hoog goed is, is dat soms wel even zoeken en wennen. Maar ook in die kleine zaken willen we zeker weten dat we ieders privacy op de juiste wijze respecteren. Daar moeten we samen met onze ouders de goede vormen voor vinden.

 

 

Leonard Versnel,
Beleidsmedewerker ICT, Vrijescholen Athena

 
 

 

 

 

 

 

Privacy is door de digitale opmars een steeds belangrijker aandachtspunt geworden omdat gegevens zo eenvoudig kunnen worden bewaard en gedeeld:
Bedrijven verzamelen gegevens van je waar ze maar kunnen, omdat die gegevens meer waard zijn dan goud.
Digitale rapporten van alle soorten worden opgeslagen, gemaild, besproken, uitgewisseld en geprint.
De Europese wetgeving wilde met één wet voor al die gegevens de veiligheid regelen, de privacy waarborgen en duidelijkheid scheppen voor ons als burger wat er mee wordt gedaan.

 

Die wet is er gekomen in mei van dit jaar en heet “AVG” (Algemene Verordening Gegevensbescherming”.
Een veelomvattende wet, die veel vraagt van elke organisatie.
Ook scholen hebben hier mee te maken.

 

Natuurlijk gebruiken wij de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers alleen om ons onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wij verhandelen geen gegevens voor inkomsten!
Maar dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan is niet genoeg: we moeten ook aantonen welke gegevens we hebben, waarom we die hebben, hoe we ze beveiligen, wanneer we ze weggooien en hoe je dat controleert.

 

Dat is veel en kostbaar werk waar Athena bovenschools (in samenwerking met enkele andere bestuursorganisaties) intensief mee bezig is. Athena laat zich daarin bijstaan door een organisatiedeskundige.
Een belangrijk aspect is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming die belast is met de controle op hoe wij werken aan het AVG-proof maken van onze activiteiten en procedures.

 

Zorg dragen voor de veiligheid van de gegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers hebben we nooit licht opgevat, deze wet vraagt ons dat ook formeel vast te leggen en te controleren.
Leerling dossiers worden altijd al met grote zorg omgeven.
Maar ook een lijstje van namen met telefoonnummers is al aan regels uit deze wet gebonden.
In onze schoolcultuur, waarin samen ergens voor staan een hoog goed is, is dat soms wel even zoeken en wennen. Maar ook in die kleine zaken willen we zeker weten dat we ieders privacy op de juiste wijze respecteren.
Daar moeten we samen met onze ouders de goede vormen voor vinden.

 

 

Leonard Versnel,
Beleidsmedewerker ICT, Vrijescholen Athena

 
 

 

 

 

 

Dem Stoff sich verschreiben
Heißt Seelen zerreiben

 

Im Geiste sich finden
Heißt Menschen verbinden

 

Im Menschen sich schauen
Heißt Welten erbauen

 

 

Rudolf Steiner

 

 

Het is een groot goed dat je als directeur van een basisschooltje anno 2018 tot in het diepste van je wezen ontroerd mag raken door de pure eenvoud, schoonheid en kracht van een samenzijn van ouders, leerlingen en leraren tijdens de eerste adventsviering.

 

In deze tijd waarin de individualisering en het materialisme veelal de boventoon voeren zijn het ontmoetingen en ervaringen die gaan over de verbinding van mens tot mens en van ziel tot ziel die maken dat de kinderen werkelijk kunnen worden wie ze zijn. En het kunnen verbinden en innerlijk kunnen meebewegen, maar wel bij jezelf kunnen blijven, zijn kwaliteiten die misschien wel nooit zo belangrijk zijn geweest.

 

Het is daarom dat er in deze tijd in de school op allerlei wijze beelden, ontmoetingen en ervaringen aangeboden worden aan de kinderen. Straks met het weer toenemende daglicht kunnen er weer kleine zaadjes tot wasdom komen.

 

Ik wens jullie en jullie naasten een goede vakantie, prettige dagen en een gezond en inspirerend 2019. Dat wat er in onze ziel aan licht aan het groeien is, werkzaam mag zijn in onszelf en de wereld om ons heen.

 

Lucas Sint

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag ontvangen jullie een bericht van Lucas Sint.
Dat is te vinden als een bijlage van dit bericht.


Over:

De Audit van afgelopen vrijdag op school.

En het bezoek van Circo Ponte Das Estrelas a.s. januari op onze school

22 dec.         Lily Haak                    klas 6
22 dec.         Mirko Kunst                klas 5
22 dec.         Noa Spaargaren        klas 3
24 dec.         Deva Baan                 klas Gerda
24 dec.         Indie Trip                    klas 5

Lees meer...

8 dec.             Mika Ekinci                  klas Gerda
8 dec.             Sara Gies                    klas 3
9 dec.             Dante Hofmann           klas Gerty
9 dec.             Thije van Roosmalen  klas 6
10 dec.           Quinten Bassie            klas Gerty
10 dec.           Zara Hoogendoorn      klas Marije / Karin
10 dec.           Yuri Poorterman          klas 6
12 dec.           Eva van de Kuilen       klas 6
14 dec.           Broes Bouwhuis          klas Gerty
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

3 dec.           Linnea Huiskes             klas 1
6 dec.          Lisa de Kok                   klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Beste ouders,
19 december laten we met de zesde klas ons euritmiewerkstuk zien.
De kinderen sluiten hiermee een periode van 8 jaar pedagogisch euritmieonderwijs af!
Komt dat zien dus. Ook als je geen kind in deze klas hebt ben je welkom.
Graag wel op tijd in de zaal aanwezig zijn, we beginnen om 12.00 uur en om 12.45 uur is het klaar.

tot dan,

Wieger Veerman,
euritmie vakleerkracht en therapeut

 

De cadeautjes voor klas 1, 2 en 3 kunnen  vrijdag 30 nov. t/m ma. 3 dec. ingeleverd worden.
Er staat per klas een doos in de lerarenkamer tegenover klas 2.

De boomhut is zover gereed dat er vanaf volgende week in gespeeld kan worden.
Alex heeft hard doorgewerkt en de tuingroep heeft de ruimte om de boomhut in orde gemaakt.
Grote dank daarvoor!

Om alles goed te laten verlopen houden we extra toezicht tijdens de pauzes en hebben we een rooster opgesteld.
Elke pauze mag er één klas in de boomhut spelen. Verder hebben we een paar eenvoudige regels opgesteld:

Wij klimmen tot en met de eerste tak

Wij blijven onder het dak

Wij blijven binnen de hekken

Wij glijden 1 voor 1

Wij geven elkaar de ruimte

Wij spelen tijdens toezicht van school of de BSO

Dit houdt dus in dat er vóór en na schooltijd niet in de boomhut gespeeld mag worden.
Dit heeft te maken met de veiligheid en verantwoordelijkheid.

 

Alle kinderen mogen donderdag 29 november in de klas hun schoen zetten.
Vergeet dus niet om een schoen mee te geven.